A weboldalon cookie-kat(sütiket) használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.

Menü

Adatkezelési tájékoztató (RO / HU)

RO - Directive privind protecţia datelor

 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, firma noastră respectă şi prelucrează datele Dvs. cu caracter personal.

I. Definiţii

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

5. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

6. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

7. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

8. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

9. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

10. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

11. „sediu principal” înseamnă:

(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;

(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;

12. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

13. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta;

14. „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

15. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă:

(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau

(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;

16. „obiecție relevantă și motivată” înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

II. Datele operatorului de date, domeniul de aplicare al datelor gestionate

 1. Operatorul de date: S.C. Muzeu Galerie S.R.L. (sediul: 310 158 Arad, Calea Victoriei 41-43, judetul Arad, telefon: 0357 / 439 200, e-mail: info@muzeugalerie.ro, reprezentant: Călăman Schmidt).
 2. Scopul gestionării de date:efectuarea comenzii primite de la dumneavoastră,ca pe un contract de vânzare.Livrarea produselor comandate conform comenzii.
 3. Datele gestionate:numele,prenumele,adresa,eventual adresa de livrare,adresa de e-mail.
 4. Temeiul juridic al gestionării datelor:este necesar pentru îndeplinirea obligaţiei de efectuare a contractului,în conformitate cu art.6 alineatul 1 litera b) din Regulament.Având în considerare,că comanda dumneavoastră este efectuată on-line,expedierea produselor este făcută prin sistem de livrare,nu prin sistem de vânzare directă.Pentru îndeplinirea contractului, este necesară înştiinţarea dumneavoastră despre înregistrarea comenzii,starea comenzii,modul şi datele de livrare.Pentru îndeplinirea cât mai rapidă a serviciilor,este necesar contactul telefonic,asigurând astfel informarea rapidă şi permanentă a părţilor interesate.Pentru vânzarea efectivă este emisă o factură,parte facând gestionarea datelor privind numele şi adresa,prelucrate în temeiul art.6,alineatul 1,litera c) din Regulament.Aceasta înseamnă că datele facturii trebuie păstrate în termenul legal.Nr.de telefon şi adresa de e-mail vor fi tratate după executarea contractului în conformitate cu art 6,alineatul 1,litera a) din Regulament. Pe baza acordului dumneavoastră puteţi fi contactat prin e-mail sau telefonic,oferindu-vă informaţii despre noile noastre produse. Acest acord îl puteţi retrage oricând,detalii despre aceasta şi toate drepturile dumneavoastră sunt descrise la punctul 5. de mai jos.
 5. Durata gestionării datelor:numele şi adresa,după ce ultimul contract a fost încheiat,în conformitate cu legea contabilităţii,timp de cel puţin 6 ani,adresa de e-mail şi nr.de telefon un an după încheierea ultimului contract,sau vor fi păstrate pâna la retragerea consimţământului persoanelor implicate.Datele gestionate de firma noastră nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi,excepţie făcând obligaţia juridică,sau pentru îndeplinirea contractului,serviciile celor care procesează datele.Un astfel de procesor de date este furnizorul site-ului,sau compania de curierat care efectuează livrarea reală a produsului comandat de dumneavoastră.

III. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”)
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”)
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”)
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”)
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”)
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)
 7. Operatorul este responsabil de respectarea alineatelor precedente și poate demonstra această respectare („responsabilitate”).

IV. Legalitatea prelucrării

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 5. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

V. Drepturile persoanei vizate

 1. Transparenţă şi măsuri
  1. Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
  2. Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

 2. Informare și acces la date cu caracter personal
  1. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:
   • identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia,
   • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
   • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.
  2. În momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă
   • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
   • existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor,
   • existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia,
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere,
   • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

 3. Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
  1. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații: :
   • identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia,
   • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
   • categoriile de date cu caracter personal vizate,
   • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz.
  2. Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată
   • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
   • existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor,
   • existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia,
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere,
   • sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public.
  3. Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele a) și b):
   • într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
   • dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă,
   • dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

 4. Alineatele (1)-(3) nu se aplică dacă și în măsura în care:
  1. persoana vizată deține deja informațiile,
  2. furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate,
  3. obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate.

 5. Dreptul de acces al persoanei vizate
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
   • scopurile prelucrării;
   • categoriile de date cu caracter personal vizate;
   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
   • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
   • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
   • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora,
   • informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  2. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

 6. Dreptul la rectificare
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 7. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora;
   • persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
   • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
  2. Punctul a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
   • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul,
   • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 8. Dreptul la restricționarea prelucrării
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
   • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
   • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu alineatul (10), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (a), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
  3. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (a) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 9. Dreptul la portabilitatea datelor:
  1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
   • gestionarea datelor se bazeaza pe acordul sau contractul cu clientul
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (a), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  3. Exercitarea dreptului menționat la punctul a) din prezentul articol nu aduce atingerea celor formulate la puntul 7. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

 10. Dreptul la opoziție:
  1. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
  2. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
  3. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctul a) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

VI. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit

 1. Operatorul de date solicită exclusiv informaţii personale de la persoanele vizate, sau stochează şi gestionează numai informaţiile personale privind activitatea principală pentru deservirea rapidă şi comodă a clienţilor.
 2. Datele personale stocate fără acordul părţilor implicate: numele, adresa, eventual adresa de expediere-sunt esenţiale pentru livrarea bunurilor către persoanele vizate, firma efectuând gestionarea de date şi expedierea produselor. Drept urmare, sunt necesare aceste date pentru onorarea contractelor, având în vedere că sunt în acelaşi timp şi datele facturii, păstrarea acestora, reprezintă o obligaţie legală pentru operatorul de date.
 3. Acestea nu sunt stocate doar pe internet, ci sunt stocate exclusiv în cadrul programului de administrare internă a companiei (VILMA) conectat la reţeaua intranet. Securitatea reţelei intranet este protejată de către un server firewall LINUX. Staţiile de lucru interne conectate la reţeaua intranet sunt protejate şi supravegheate de un program individual ESET-NOD. Staţiile de lucru rulează sistemul de operare WINDOWS 10, din care face parte şi programul antivirus DEFENDER.
 4. Adresa de e-mail şi nr. de telefon obţinute cu acordul persoanelor implicate servesc la păstrarea legăturii permanente cu părţile interesate. Serviciul nostru telefonic de relaţii cu clienţii şi sistemul de gestionare a buletinelor informative, informează pe cei interesaţi despre starea comenzii lor, de la fixare, până la livrare.
 5. În plus faţă de programul de administrare VILMA, numele şi adresa de e-mail ale persoanelor implicate sunt stocate şi în sistemul de trimitere a buletinelor informative unde nu sunt transferate alte date personale. Aceste date pot fi găsite pe un server gestionat de furnizorul de servicii de găzduire a site-ului prevăzut cu securitate fizică şi electronică. Datele pot fi accesate numai printr-o interfaţă administrativă, parola căreia nu este cunoscută de furnizorul de servicii.

VII. Evidențele activităților de prelucrare

 1. Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidență cuprinde toate următoarele informații:
  • numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor;
  • scopurile prelucrării;
  • o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
  • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  • acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 2. Fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind:
  • numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator și ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană (aceste persoane), precum și ale reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, după caz;
  • categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele fiecărui operator;

VIII. Securitatea prelucrării

 1. Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
  • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
  • capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
  • capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
  • un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
 2. Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

IX. Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

 1. În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul celor prezentate la puctul e), fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere.
 2. Persoana împuternicită de operator înștiințează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal.
 3. Notificarea menționată la alineatul a) cel puțin:
  • descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
  • comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;
  • descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
  • descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
 4. Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.
 5. Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Adresa: Str. Olari nr.32, sector 2, Bucuresti, Telefon: +4.021.252.55.99, Fax: +4.021.252.57.57, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web: www.dataprotection.ro).

X. Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

 1. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
 2. În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la punctul a) din prezentul articol se include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și măsurile menționate la punctul 16.c).
 3. Informarea persoanei vizate menționată la punctul a) nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:
  • operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
  • operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate menționat la punctul a) nu mai este susceptibil să se materializeze;
  • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
  • În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securității datelor cu caracter personal către persoana vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condițiile menționate la punctul c) sunt îndeplinite.
 4. Înştiinţarea despre incidentul cu privire la confidenţialitatea informaţiilor aici puteţi vizualiza.

Arad, 10.05.2018

În cazul în care aveţi întrebări sau probleme suplimentare pe lângă conţinutul acestei declaraţii, vă rugăm să ne contactaái prin telefon sau e-mail.Colegii noştri de la Relaţii Clienţi vă stă la dispoziţie.

 

 

HU - Adatkezelési tájékoztató

Adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően kezeljük.

I. Fogalom-meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11. „tevékenységi központ”:
a)az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b)az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

13. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

14. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

15. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a)személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b)személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

16. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

II. Az adatkezelő adatai, a kezelt adatok köre

 1. Adatkezelő a S.C. Muzeu Galerie S.R.L. (székhely: S.C. Muzeu Galerie S.R.L., Calea Victoriei nr.: 41-43, Arad, Cod poştal: 310158, CUI: RO23669935, Reg. Com: J02/653/2008, telefon: 0357 / 439200, e-mail: rendeles@muzeugalerie.ro).
 2. Az adatkezelés célja: az Öntől kapott megrendelés, mint adásvételi szerződés teljesítése. Az Ön által megrendelt árut a megrendelésnek megfelelően kiszállítsuk.
 3. Kezelt adatok: név, cím, esetleg postázási cím, e-mail cím, telefonszám.
 4. Az adatkezelés joglalapja: a vállalt szerződés telesítéséhez szükséges a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy a megrendelését online adja meg, az áru átadása nem bolti rendszerben, hanem kiszállítással történik, a szerződés teljesítéséhez szükséges az Ön értesítése a megrendelése rögzítéséről, a megrendelés állapotáról, a kiszállítás módjáról és idejéről. A mihamarabbi, gyors kiszolgálás érdekében szükséges a telefonos kapcsolattartás a rendkívüli, azonnali kapcsolatfelvétel lehetősége érdekében. A tényleges adásvételről számlát állítunk ki, melynek részeként a név és cím adatok kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik. Azaz a számlaadatokat a törvényes határidőn belül meg kell őriznünk. A telefonszám és e-mail cím kezelése a szerződés teljesítését követően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Az Ön hozzájárulása alapján e-mail vagy telefon útján megkereshetjük Önt, hogy újabb termékeinkről tájékoztatást adjunk. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ennek részleteit, az összes jogának leírását alább, a V. pontban találja.
 5. Az adatkezelés időtartama: A név és cím adatokat az utolsó szerződés teljesítését követően a számviteli törvény szabályai szerint legalább hat évig, az e-mail cím és telefonszám adatokat az utolsó szerződés teljesítését követő egy évig, illetve a hozzájárulása esetén annak visszavonásáig tároljuk. Az általunk kezelt adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, kivéve, ha erre jogszabály kötelez minket, illetve a vállalt szerződés teljesítése érdekében adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe. Ilyen adatfeldolgozónak számít a honlap üzemeltetését végző szolgáltató, illetve az Ön által megrendelt termék tényleges kiszállítását végző futárcég szolgáltató.

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)
 7. Az adatkezelő felelős az előző pontok megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

IV. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

V. Az érintett jogai

 1. Átláthatóság és intézkedések
  1. Az adatkezelő minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
  2. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az általa hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
  1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
   • az adatkezelő kiléte és elérhetőségei,
   • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
   • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
  2. Rendelkezésre bocsátandó kiegészítő információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
   • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
   • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
   • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
   • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
  1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
   • az adatkezelő kiléte és elérhetőségei,
   • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
   • az érintett személyes adatok kategóriái,
   • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
  2. Rendelkezésre bocsátandó kiegészítő információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
   • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga,
   • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
   • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
   • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
  3. Az adatkezelő az a) és b) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
   • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
   • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával,
   • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

 1. Az 1-3. bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
  1. az érintett már rendelkezik az információkkal,
  2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
  3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga
  1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
   • az adatkezelés céljai,
   • az érintett személyes adatok kategóriái,
   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
   • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
   • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
  2. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 1. A helyesbítéshez való jog
  1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  2. Az a) pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
   • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog
  1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
   • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
   • az adatkezelés automatizált módon történik.
  2. Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  3. Az a) pontban említett jog gyakorlása nem sértheti a 7. pontban megfogalmazott törléshez való jogot.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog
  1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  2. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  3. Az a) pontban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

VI. Beépített és alapértelmezett adatvédelem

 1. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kér az érintettektől, illetve kizárólag csak olyan személyes adatokat tárol és kezel, amelyek az alaptevékenysége, az érintettek kényelmes és gyors kiszolgálását teszik lehetővé.
 2. Az érintettek hozzájárulása nélkül tárolt személyes adatok – név, cím, esetleges szállítási cím, e-mail cím – elengedhetetlen az árunak az érintettekhez való eljuttatásához. A befektetési arany piaca a piaci környezet gyors változása, az átláthatóság miatt gyakorlatilag az interneten működik. Minden szereplő ott teszi közzé folyamatosan változó árait, és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás is e-mail-ben történik. Ez biztosít biztos, gyors és hatékony kommunikációt a megrendelések, majd a befizetések visszaigazolására, az áru átvételéről szóló értesítésnek, az esetleges kiszállítási időpontról történő tájékoztatásra, stb. Ebből eredően ezen adatok a vállalt szerződések teljesítéséhez szükségesek, illetve, tekintettel arra, hogy részben számlaadatok is, megőrzésük jogszabályi kötelezettség is adatkezelő részére.
 3. Ezeket az internetre nem, kizárólag a cégcsoport belső intranet hálózatára csatlakoztatott ügyviteli rendszerben tároljuk. Az intranet hálózatot külső támadással szemben LINUX tűzfal szerver védi. Az intranet hálózatra kapcsolt belső munkaállomásokat, hálózati gépeket egyedi ESET-NOD víruskereső-irtó program védi és felügyeli. A munkaállomásokon WINDOWS10 operációs rendszer fut, melynek része az aktivált DEFENDER víruskereső program is.
 4. Az érintettek hozzájárulásával megszerzett e-mail cím és telefonszám adatok az érintettekkel folytatott folyamatos kapcsolattartást szolgálja. Telefonos ügyfélszolgálatunk, illetve hírlevél kezelő rendszerünk ütemezett folyamatban tájékoztatja az érintetteket a megrendelésük állapotáról, annak rögzítésétől a kiszállításig.
 5. Az érintettek név és e-mail cím adatai a VILMA ügyviteli rendszeren túl a hírlevél küldő rendszerünkben is tároljuk, ahova más személyes adatok nem kerülnek át. Ezek az adatok a honlap tárhely szolgáltatója által üzemeltetett szerveren találhatóak, melyet a szolgáltató mind fizikai, mind elektronikus védelemmel ellátott. Az adatokhoz kizárólag adminisztrációs felületen keresztül lehet hozzáférni, melynek jelszavát a tárhely szolgáltató nem ismeri.

VII. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 1. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
  • az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatkezelő képviselőjének a neve és elérhetősége,
  • az adatkezelés céljai,
  • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése,
  • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket,
  • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.
 2. Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
  • az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár,
  • az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái.

VIII. Az adatkezelés biztonsága

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
  • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
  • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

IX. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

 1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az e) pontban leírt felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 2. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
 3. A bejelentésben legalább:
  • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
  • közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
  • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
  • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 4. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.
 5. A felügyeleti hatóság a Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Cím: Str. Olari nr.32, sector 2, Bucuresti, Telefon: +4.021.252.55.99, Fax: +4.021.252.57.57, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web: www.dataprotection.ro).

X. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 2. Az a) pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 16. c) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 3. Az érintettet nem kell az a) pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az a) pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  • Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a c) pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
 4. A tájékoztató adatvédelmi incidensről az érintett felé itt tekinthető meg.

Arad, 10.05.2019.

Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, illetve problémája merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk telefonon vagy e-mail-ben. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

 

Keresés